Statut WPD

Statut Warszawskiego Porozumienia Doktorantów

 

Przepisy ogólne

§1

Niniejszym podpisani reprezentanci samorządów doktorantów uczelni warszawskich i innych jednostek prowadzących studia doktoranckie tworzą Warszawskie Porozumienie Doktorantów, zwane dalej Porozumieniem.

 

§2

Porozumienie stanowi forum do wymiany doświadczeń i płaszczyznę współpracy dla organów samorządów doktorantów miasta Warszawy. Siedzibą Porozumienia jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§3

Podstawowe cele Porozumienia to:

 1. Reprezentowanie środowiska doktorantów warszawskich;

 2. Wymiana informacji i doświadczeń;

 3. Realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych;

 4. Współpraca z organizacjami doktoranckimi.
   

 

Rada
 

§4

Organem uchwałodawczym Porozumienia jest Rada Porozumienia, zwana dalej Radą.

 

§5

Rada składa się z reprezentantów samorządów doktorantów, zrzeszonych w Porozumieniu, w liczbie po jednym z każdej uczelni, jednostki badawczo-rozwojowej lub naukowej.

 

§6

Status reprezentanta mają z urzędu Przewodniczący samorządów doktorantów tworzących Porozumienie lub osoby przez nich delegowane.

 

§7

 1. Posiedzenia Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Porozumienia lub jeden z V-ce przewodniczących.

 2. Protokoły z posiedzeń Rady sporządza jeden z V-ce przewodniczących.

 

§8

 1. Uchwały podejmowane są na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Uchwały mogą być również podejmowane bez zwoływania posiedzenia w przypadku późniejszego ich asygnowania przez większość uprawnionych do głosowania.

 3. Dopuszcza się również formę głosowania za pośrednictwem rozwiązań teleinformatycznych, pod rygorem podpisania stosownej uchwały przez większość uprawnionych do głosowania w ciągu 14 dni.

 

§9

Rada może w drodze uchwały wyznaczyć pełnomocnika lub pełnomocników Porozumienia do realizacji określonych zadań.

 

 

Zarząd

§10

Zarząd Porozumienia stanowią Przewodniczący oraz Vice-przewodniczący w liczbie do trzech.

 

§11

Zarząd może podejmować decyzje w formie uchwały zwykłą większością głosów.

 

§12

Zarząd może powołać dyrektora finansowego odpowiedzialnego bezpośrednio przed Zarządem za kwestie finansowe związane z działalnością Porozumienia.

 

 

 

Przewodniczący

§13

Przewodniczący wybierany jest przez Radę na roczną kadencję, w drodze uchwały wyborczej podpisanej przez komisję skrutacyjną, podjętej zwykłą większością głosów.

 

§14

Do kompetencji Przewodniczącego należy:

 1. Reprezentowanie Porozumienia;

 2. Ustalanie terminu i miejsca posiedzenia Rady, a także proponowanie porządku obrad;

 3. Koordynowanie podejmowania uchwał;

 4. Prowadzenie posiedzeń Rady;

 5. Zwoływanie posiedzeń Zarządu WPD, w skład którego wchodzą Przewodniczący oraz V-ce Przewodniczący.

 

§15

Przewodniczący traci swoją funkcję w przypadku:

 1. Zakończenia kadencji;

 2. Ukończenia lub przerwania studiów doktoranckich;

 3. Złożenia pisemnej rezygnacji;

 4. Odwołania go uchwałą Rady (w takim przypadku Rada powierza pełnienie funkcji Przewodniczącego jednemu z Vice-przewodniczących);

 5. Wyroku skazującego w sprawie karnej;

 6. Sądownego stwierdzenia niepoczytalności.

 

V-ce Przewodniczący

§16

V-ce przewodniczący w liczbie do trzech wybierani są przez Radę na roczną kadencję w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

 

§17

Do kompetencji V-ce przewodniczącego należy:

 1. Zastępowanie Przewodniczącego,

 2. Sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady.

 

§18

V-ce przewodniczący traci swój urząd odpowiednio w przypadkach wymienionych w §12.
  

 

Przepisy końcowe

§19

Statut może być zmieniony uchwałą Rady, podjętą zwykłą większością głosów, w obecności ponad połowy członków.

 

§20

Kolejne uczelnie lub inne jednostki prowadzące studia doktoranckie w Warszawie, mogą być przyjmowane do Porozumienia po przyjęciu niniejszych treści i podpisaniu Porozumienia.

 

§21

Wystąpienie danego samorządu doktoranckiego z Porozumienia następuje na mocy pisemnej rezygnacji Przewodniczącego właściwego Samorządu.

 

§22

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności delegata na 3 posiedzeniach Rady, po otrzymaniu aprobaty ze strony Rady, przewodniczący orzeka o obniżeniu kworum wymagane do głosowanie o 1 głos.

 

§23

 1. Sprawy nieuregulowane w statucie rozstrzyga Rada.

 2.  W przypadku nieustalenia stanowiska Rady w drodze głosowania (równej liczby głosów) decydujący głos ma Przewodniczący.

 

§24

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania niniejszego aktu przez reprezentantów samorządów doktorantów uczelni i innych jednostek badawczo-rozwojowych lub naukowych z Warszawy.